Nadzory budowlane i autorskie

konstrukcje metalowe

Pracowania świadczy również usługi w zakresie nadzorów budowlanych i autorskich. Nadzór budowlany w postaci Kierownika Budowy polega na realizacji zadań związanych z kontrolowaniem prac realizowanych na placu budowy. Nadzory obejmują swoim zakresem kontrole na miejscu budowy związane z weryfikacją wykonanych prac na poszczególnych etapach trwania budowy. Weryfikację i ew. wprowadzanie modyfikacji i usprawnień jako nieistotne zmiany na życzenie Inwestora

Odbiory i kontrole kluczowych etapów budowy od fundamentów, stropów po więźbę dachową.

Osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych oraz stojąca ponad Kierownikiem Budowy jest Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do obowiązków osób, które pełnią funkcję Inspektora Nadzoru Budowlanego, należy głównie reprezentowanie Inwestora na placu budowy.

 

Czym jest Nadzór Autorski?

Nasza firma może pełnić również funkcję Nadzoru Autorskiego. Tym mianem określa się czynności, które wykonuje autor projektu budowlanego. Nadzór autorski polega głównie na kontrolowaniu, czy prace przebiegają zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w projekcie. Osoba pełniąca tę funkcję może też wprowadzać zmiany, gdy zajdzie taka potrzeba. Do podstawowych obowiązków nadzoru autorskiego należy również:

  • wyjaśnienie wątpliwych kwestii projektowych oraz zawartych w nim rozwiązań,
  • uzgadnianie z kierownikiem budowy i inwestorem możliwości wprowadzenia zmian w robotach budowlanych,
  • czuwanie nad tym, by wprowadzane zmiany nie miały dużego wpływu na zatwierdzony projekt, ponieważ to mogłoby się wiązać z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
  • branie udziału w koordynacyjnych naradach i komisjach, których organizatorem jest inwestor albo kierownik budowy, udział w technologicznym rozruchu i innych czynnościach wymaganych do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych.

 


nadzory-budowlane-06
nadzory-budowlane-05
nadzory-budowlane-08
nadzory-budowlane-07
nadzory-budowlane-09
nadzory-budowlane-10
nadzory-budowlane-11
nadzory-budowlane-12
nadzory-budowlane-13
nadzory-budowlane-01
nadzory-budowlane-02
nadzory-budowlane-03
nadzory-budowlane-04